Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Orange Advertising Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste on laadittu 26.5.2021 ja päivitetty 17.10.2023.

Kuka kerää tietoja?

Kaikki data kerätään ja käsitellään Orange Advertising Oy:n lukuun.

Tietoja prosessoivat yritykset ja palvelut on listattu kohdassa “Miten tietoja kerätään?” ja “Kenellä on pääsy tietoihin?”.

Rekisterin nimi:Orange Advertising Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri
Rekisterin pitäjä:Orange Advertising Oy
Y-tunnus:0109205-8
Osoite:Malminkatu 16 A
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:HELSINKI
Puhelinnumero:010 836 6600
Yhteydenotot tietosuoja-asioissa:orangead@orangead.fi

Miksi tietoja kerätään?

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla ja käyttötarkoituksissa:

 • Tiedusteluihin, tarjouspyyntöihin ym. vastaaminen
 • Rekisterinpitäjän ja yhteystietonsa jättäneen henkilön välisen suhteen luominen ja kehittäminen
 • Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointi ja kohdentaminen (esimerkiksi uutiskirjeen lähettäminen) sähköpostilla tai muuten sähköisesti
 • Tietojen kerääminen rekisterinpitäjän verkko- ja mobiilipalveluiden käytöstä evästeiden, mainontatunnisteiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla tämän selosteen mukaisiin tarkoituksiin
 • Käyttäjän luvanvarainen mainonnan kohdentaminen
 • Tiedot, jotka kerätään HubSpotin kautta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, yhteydenottolomakkeiden tiedot, sähköposti-viestintä, verkkosivuston käyttötilastot ja muut asiakassuhteen hallintaan liittyvät tiedot.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Mitä tietoa kerätään?

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja nykyisten ja potentiaalisten asiakas- ja yhteistyökumppaniyritysten ja -organisaatioiden päättäjistä ja yhteyshenkilöistä.

Sähköisten palveluiden käyttötiedot

Palvelun käyttö- ja selaustiedot, sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt rekisterinpitäjän sivustolle.

Kirjautumisen yhteydessä voimme kerätä tunnistetiedot kuten evästeen ID:n sekä käyttäjän IP-osoitteen.

Yhteydenpitoon liittyvät tiedot

Yhteydenotot ja sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet, chat-keskustelut.

Tietoja sosiaalisen median käytöstä

Rekisterinpitäjän käytössä sosiaalisen median toimintoja, kuten Facebook ja Instagram.

Facebook voi luovuttaa rekisterinpitäjälle tiedot käyttäjän Facebookissa jakamista sivustoa koskevista kommenteista ja linkeistä. Lisäksi Facebook voi luovuttaa rekisterinpitäjälle käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyviä tietoja sekä muita tietoja, joita Facebookin käyttäjä jakaa rekisterinpitäjän palveluiden kanssa.

Yhteisöliitännäiset ovat Facebookin vastuulla ja sen tietosuoja käytäntöihin voi perehtyä täällä: https://www.facebook.com/privacy/explanation

HubSpot

Tiedot, joita kerätään HubSpotin kautta, mukaan lukien yhteydenottolomakkeiden tiedot, sähköposti-viestintä, verkkosivuston käyttötilastot, ja muut asiakassuhteen hallintaan liittyvät tiedot.

Miten tietoja kerätään?

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Viranomaisen rekistereistä voidaan kerätä tietoa lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

Yksilöivät tiedot

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai käyttäjäiltä yhteystietolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä muista yritys- ja päättäjärekistereistä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä saatavilla luokituksilla, segmentoinnilla ja analyyseillä.

Markkinointidata

Käyttäjän luvalla voimme kerätä verkkopalveluistamme dataa verkkomainontaa varten. Voit hallita lupia evästebanneristamme.

Keräämme alla listatuilla verkkomarkkinoinnin työkaluilla anonyymejä tai pseudonymisoituja käyttäjä- ja istuntotietoja, kuten ladatun sivun tiedot, käyttäjän demografia, istunnon kesto ja lähimmän kaupungin sijainti.

Jos kirjaudut palveluihimme sisään, pseudonisoitu käyttäjätieto voidaan välittää analytiikalle ulottuvuutena, jotta voimme seurata sivuston ristikäyttöä eri laitteilla ja yhdistää tietoa uudelleenmarkkinointilistoiksi.

 • Google Analytics
 • Google Ads pikselit
 • Google Floodlight pikselit
 • Facebook pikselit
 • Linkedin Insights pikselit

HubSpot-analytiikka ja muut HubSpotin työkalut, joita käytetään verkkopalveluiden seurantaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Kenelle tietoja jaetaan?

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneilleen, kun se on tarpeellista palvelun toteuttamiseksi. Esimerkiksi asiakkaan rekisterinpitäjältä tilaamien kolmannen osapuolen palvelujen toteuttamiseksi.

Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille paitsi, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisen tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin, kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksella, että henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

Kenellä on pääsy tietoihini?

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja.

Tietoja säilytetään lukituissa ja kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa.

Sähköiset tiedot ovat suojattu palomuurein, käyttöoikeuksien hallinnalla (henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat) ja muilla teknisillä keinoilla.

HubSpotin työntekijöillä on rajoitettu pääsy tietoihin vain siinä määrin, kuin se on tarpeen HubSpot-palveluiden toteuttamiseksi Orange Advertising Oy:n lukuun.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen vuoksi. Tiedot hävitetään Orangen ja yrityksen välisen asiakas-, toimittaja- ja muun suhteen päättymiseen jälkeen tai sen jälkeen, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon, että rekisteröity ei ole enää Orangen kontaktihenkilönä seuraavin poikkeuksin:

 • Sähköisten palveluiden käyttötiedot ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot säilytetään viiden vuoden ajan em. ajankohdasta.
 • Rekisteröidyn perustiedot ja markkinointitiedot ja rekisteröidyn suostumuksella muita tietoja voidaan säilyttää pysyvästi suoramarkkinointitarkoituksia varten lain sallimissa puitteissa.
 • Kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tilanteissa edellä mainittujen säilytysaikojen jälkeen.

Huom. Rekisterinpitäjä säilyttää muilla perusteilla yrityksen tietoja, eli tietoja sellaisesta rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen käytöstä, kirjeenvaihdosta ja muusta yhteydenpidosta, jotka rekisteröity on suorittanut yritysasiakkaan edustajana sen puolesta, sillä ne eivät ole henkilötietoja.

Evästeiden käyttö

Lue lisää: Evästeseloste

Rekisteröidyn oikeudet

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään 1. kohdassa ilmoitetun mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus korjata tietoja

Jos rekisteröity havaitsee virheellisiä tietoja, hänen on oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava ja täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen tieto, jos se on palvelussa mahdollista tai ilmoitettava virheistä ja oikeista tiedoista rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen siirtämiseen toiselle palveluntarjoajalle

Jos lainsäädäntö ja viranomaisohjeet sitä edellyttävät, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa itselleen ja siirtää toiselle rekisterinpitäjälle ne tiedot, jotka hän on itse ilmoittanut rekisteriin ja joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista lakisääteisillä perusteilla esimerkiksi, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus olla yhteydessä viranomaisiin

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kun saamme pyynnön, teemme parhaamme poistaaksemme tietosi palveluistamme. Voit myös pyytää osittaista tietojen poistamista rekistereistämme, kuten esimerkiksi sähköpostiosoitteesi poistamista postituslistaltamme.

Huomaa, että poistopyynnöstä huolimatta emme voi paikallisten lakien vuoksi tuhota jotakin dataa, esimerkiksi liittyen kirjanpitoon. Emme voi myöskään tuhota meille kertynyttä anonyymiä dataa koska emme voi yhdistää sitä datan lähteeseen.

Sähköpostimarkkinoinnissamme on alalaidassa peruuta-linkki (unsubscribe) josta voit poistaa helposti oman sähköpostiosoitteesi postituslistaltamme. Huomaa että linkkiä ei ole kuiteissa, laskuissa tai henkilöstömme sinulle lähettämissä henkilökohtaisissa sähköposteissa.