Hyppää pääsisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Orange Advertising Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 26.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Orange Advertising Oy
Y-tunnus: 0109205-8
Osoite: Malminkatu 16 A
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 010 836 6600
Yhteydenotot tietosuoja-asioissa: orangead@orangead.fi

2. Rekisterin nimi

Orange Advertising Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla ja käyttötarkoituksissa:
  • Tiedusteluihin, tarjouspyyntöihin ym. vastaaminen
  • Rekisterinpitäjän ja yhteystietonsa jättäneen henkilön välisen suhteen luominen ja kehittäminen
  • Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointi ja kohdentaminen (esimerkiksi uutiskirjeen lähettäminen) sähköpostilla tai muuten sähköisesti
  • Tietojen kerääminen rekisterinpitäjän verkko- ja mobiilipalveluiden käytöstä evästeiden, mainontatunnisteiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla tämän selosteen mukaisiin tarkoituksiin

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja nykyisten ja potentiaalisten asiakas- ja yhteistyökumppaniyritysten ja -organisaatioiden päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
  • Sähköisten palveluiden käyttötiedot: Palvelun käyttö- ja selaustiedot, sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt rekisterinpitäjän sivustolle
  • Yhteydenpitoon liittyvät tiedot: yhteydenotot ja sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet, chat-keskustelut
  • Tietoja sosiaalisen median käytöstä: Rekisterinpitäjän Internet-sivustolla on käytössä sosiaalisen median toimintoja, kuten Facebook ja Instagram. Facebook voi luovuttaa rekisterinpitäjälle tiedot käyttäjän Facebookissa jakamista sivustoa koskevista kommenteista ja linkeistä. Lisäksi Facebook voi luovuttaa rekisterinpitäjälle käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyvät tiedot sekä muita tietoja, joita Facebookin käyttäjä jakaa rekisterinpitäjän palveluiden kanssa. Yhteisöliitännäiset ovat Facebookin vastuulla ja sen tietosuoja käytäntöihin voi perehtyä täällä: https://www.facebook.com/privacy/explanation

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta yhteystietolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä muista yritys- ja päättäjärekistereistä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä saatavilla luokituksilla, segmentoinnilla ja analyyseillä.

6. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneilleen, kun se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, esimerkiksi asiakkaan rekisterinpitäjältä tilaamien kolmannen osapuolen palvelujen toteuttamiseksi tai, kun asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille paitsi, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisen tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin, kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksella, että henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Tietoja säilytetään lukituissa ja kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa. Sähköiset tiedot ovat suojattu palomuurein, käyttöoikeuksien hallinnalla (henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat) ja muilla teknisillä keinoilla.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen vuoksi. Tiedot hävitetään Orangen ja yrityksen välisen asiakas-, toimittaja- ja muun suhteen päättymiseen jälkeen tai sen jälkeen, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon, että rekisteröity ei ole enää Orangen kontaktihenkilönä seuraavin poikkeuksin:
  • Sähköisten palveluiden käyttötiedot ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot säilytetään viiden vuoden ajan em. ajankohdasta
  • Rekisteröidyn perustiedot ja markkinointitiedot ja rekisteröidyn suostumuksella muita tietoja voidaan säilyttää pysyvästi suoramarkkinointitarkoituksia varten lain sallimissa puitteissa
  • Kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tilanteissa edellä mainittujen säilytysaikojen jälkeen
Huom. Rekisterinpitäjä säilyttää muilla perusteilla yrityksen tietoja, eli tietoja sellaisesta rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen käytöstä, kirjeenvaihdosta ja muusta yhteydenpidosta, jotka rekisteröity on suorittanut yritysasiakkaan edustajana sen puolesta, sillä ne eivät ole henkilötietoja.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Jos rekisteröity havaitsee virheellisiä tietoja, hänen on oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava ja täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen tieto, jos se on palvelussa mahdollista tai ilmoitettava virheistä ja oikeista tiedoista rekisterinpitäjälle.

Jos lainsäädäntö ja viranomaisohjeet sitä edellyttävät, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa itselleen ja siirtää toiselle rekisterinpitäjälle ne tiedot, jotka hän on itse ilmoittanut rekisteriin ja joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista lakisääteisillä perusteilla esimerkiksi, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään 1. kohdassa ilmoitetun mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.